EVEN VOORSTELLEN
Wellicht heeft u al eens van onze stichting gehoord. Zo niet, dan wil ik namens het bestuur u graag informeren over de werkwijzen en doelstellingen van Stichting Edupro uit Ridderkerk.

Op 4 juli 1991 is Stichting Edupro opgericht. Voor die tijd was er al heel wat werk verzet om tot die oprichting te komen. Al in 1983 probeerden we fondsen te interesseren voor de ontwikkeling van computersoftware voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Toen al was duidelijk dat de computer in het onderwijs alleen kon functioneren bij de gratie van goede educatieve software. De lijnen vanuit het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waren nog niet zo duidelijk omschreven als heden ten dage, maar men zag het belang van eerder genoemd streven en heeft voor zowel het middelbaar onderwijs als later het primair onderwijs enige projecten in het leven geroepen betreffende de ontwikkeling van een pad waarlangs computers en software dienden te worden geïntegreerd in het onderwijs.
Vanaf 1991 zijn er daadwerkelijk computers de scholen ingebracht, betaald door het Ministerie en voorzien van Windows 3.1 en nieuwer. Maar slechts 1 PC op 60 leerlingen is niet echt veel, scholen hebben zelf budgetten ingezet om meer PC's aan te schaffen.
Op dit moment zijn er gelukkig sinds enige jaren bewindslieden op het Ministerie van O, C en W die ook financieel geld vrijmaken voor de aanschaf van hard- en software in het onderwijs. Ja zelfs is er voor iedere school een aansluiting op Kennisnet via de kabel. Goede zaak, want eindelijk krijgt men op dit ministerie door dat ICT volwaardig onderdeel moet uitmaken van een onderwijsleerpakket! Ja, dat we op een aantal van de ons omringende buitenlanden behoorlijk achterlopen. En u ziet op deze site dat de veelgehoorde kreet dat er wel hardware de scholen binnenkomt, maar er nauwelijks goede educatieve software is, gelogenstraft wordt.....

De fondsen die Edupro wilde interesseren voor het sponsoren van educatieve software waren in de beginperiode voorzichtig enthousiast, maar de voorzichtigheid liet zich vooralsnog niet omzetten in een daadwerkelijke financiële steun.

De eerste stappen

In 1988 kwam er een concreet idee om een uitontwikkelde papieren methode, genaamd "Geldrekenen voor (Z)MLK", ontwikkeld door leerkrachten van "De Regenboog", school voor ZMLK in Rotterdam, als computersoftware te gaan ontwikkelen.
Ongeveer in diezelfde periode werd met medewerking van het Horizontaal Werkverband ZMLK, een groep directeuren van ZMLK-scholen die het ZMLK-onderwijs vertegenwoordigen in allerlei overlegsituaties en waarin de zuilaire onderwijsvakbonden evenredig vertegenwoordigd waren, en het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum in Hoevelaken, de computerwerkgroep ICOVZO opgericht.

Ondertussen was een sponsor in zicht gekomen die op advies van Stichting Creon uit Utrecht, een adviesbureau dat ook onderzoek had gedaan naar de stand van zaken rondom computergebruik binnen de welzijnssector, in het door hen gemaakte eindrapport (Gehandicapte Jongeren en Computergebruik) met naam en toenaam school "De Regenboog" en het door dhr. van Rossum en mij voorgestelde Geldrekenproject vermeldde. Die sponsor was Stichting Kinderpostzegels Nederland uit Leiden. Om een lang verhaal kort te maken; wij kregen als Stichting Edupro van SKN subsidie om ons project te kunnen starten en zelfs konden alle scholen die verstandelijk gehandicapte leerlingen hebben, zowel basis- als speciaal onderwijs, door die bijdrage één gratis exemplaar van GELDREKENEN krijgen.

Toekomst:

Edupro timmert aardig aan de weg. Sinds 1996 is deze website in de lucht, die inmiddels een vaste schare aanhangers kent, maar ook steeds vaker door nieuwe 'klanten' bezocht wordt. Dat is plezierig, want betekent dat Edupro in een behoefte voorziet. In 2011 is de website grondig aangepakt en ziet er weer fris uit. Graag nodigt Edupro u uit om dingen die u mist in het assortiment, of dit nu hardware of software betreft, of waarvan u zegt, dat heb ik gezien en ik kan het nergens in Nederland verkrijgen, aan ons te melden. Dan kunnen we kijken of we in uw behoefte kunnen voorzien. Edupro blijft overigens gewoon doorgaan met het ontwikkelen en vertalen van materialen voor kinderen (en volwassenen) met problemen op fysiek en verstandelijk gebied. Ook hopen we het regulier basisonderwijs en een stukje VO met onze materialen te kunnen bedienen. Zeker als Passend Onderwijs op de scholen gestalte gaat krijgen. Per definitie zijn onze materialen geschikt voor individuele aanpassingen!