CLUSTEREN NIEUW
Doelgroep: kinderen van 6 tot en met 12 jaar (groep 3 t/m 8 basisonderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs)
Clusteren richt zich op die kinderen in het basis- en speciaal onderwijs die de elementaire leeshandeling grotendeels beheersen, maar die problemen hebben met de overgang van het aanvankelijk lezen naar het voortgezet technisch lozen en gedurende lange tijd blijven 'hangen' in een van de AVI- niveaus 1 t/m 4. Het programma heeft tot doel de visuele synthese en de directe woordherkenning bij deze kinderen te verbeteren. Het is met name bedoeld voor kinderen die hardnekkig spellend en/of radend lezen. Het programma Flits Nieuw (zie het kopje "taal en lezen") kan bij dit type lezers eveneens goede diensten bewijzen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
De meest interessante mogelijkheid die het programma Clusteren biedt, is dat de leer- kracht zijn of haar eigen woordenlijsten in een aparte woordenlijstgroep kan samenstellen. Hiermee kan het programma ingepast worden in een groter geheel van lees- en taalactiviteiten, dat voor elke leerling een eigen leerweg aanbiedt. Daarnaast is Clusteren niet methodegebonden en bestaat uit een gefaseerde instructie van oefenen, automatiseren en toepassen.

OPBOUW
Het programma Clusteren is een programma voor het lozen van losse woorden. De woorden zijn ingedeeld in een aantal niveaus die opklimmen in complexiteit en moeilijkheid (van MKM-niveau t/m tweelettergrepige woorden). Eik niveau bestaat uit een aantal woordenlijsten. Per niveau doorloopt een leerling de volgende fasen: de oefenfase - een programma voor letter-groepherkenning; de automatiseringsfase - een programma voor directe woordherkenning, Flits; de verwerkingsfase - een aantal spelprogramma's als verwerking.

ROL LEERKRACHT
Bij het programma Clusteren wordt de leesvaardigheid stap voor stap opgebouwd. De vorderingen kunnen voor de leerkracht en voor de leerling nauwkeurig worden geregistreerd en bewaard, zowel kwantitatief als kwalitatief geordend.

DIFFERENTIATIE
Aan de hand van de gemaakt prints met vorderingen van de leerlingen kan de leerkracht indien nodig het onderwijsaanbod aanpassen op elke individuele leerling. Dit geldt voor de aspecten, indeling in niveaus, ordening van de lijsten binnen de (sub)niveaus en de verdeling in lettergroepen.

OBSERVATIE
Het pakket Clusteren biedt een diagnostische toets in de vorm van een aantal toetskaarten, die door de leerkracht of de remedial teacher wordt afgenomen en die volledig aansluit bij de woordenlijsten waarmee het raamwerk nu gevuld is.

Systeemvereisten: MS-Windows 3.1 & '95, VGA-Kaart.
Demo kan gedownload worden vanaf www.nib.nl

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Clusteren Nieuw (schoollicentie) à € 111,95