MUISWERK CD 18 - WOORDEN FRANS
Het belangrijkste doel van het programma Woorden Frans is het aanleren van Franse woorden, maar er wordt ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

Doelgroepen: Beginnende taalleerders Frans in de brugklassen van het voortgezet onderwijs en in het mbo (niveau 2). Het programma wordt ook gebruikt voor leerlingen die wat extra uitdaging nodig hebben in de bovenbouw van de basisschool.

Welke methode een school ook kiest: woordenschatverwerving is het belangrijkste onderdeel van het leren van een taal. Een taalverwerver moet zich altijd op vier verschillende niveaus bekwamen:
- de klanken en de letters;
- de woordkennis;
- het zinsniveau (grammatica);
- het tekstniveau.

Woordkennis vormt de spil van deze reeks: klanken en letters worden gecombineerd tot woorden; woorden worden op hun beurt gecombineerd tot zinnen, en zinnen tot teksten. Bij het overdragen en begrijpen van teksten zijn woorden essentieel. De meeste methodes voor het onderwijzen van Frans als tweede taal zijn gestructureerd rond een grammaticale basis, toch speelt grammatica bij het leren van een tweede taal slechts een ondergeschikte rol.

Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar. Dit geldt vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ontbreekt, zoals bij het leren van woordenlijsten. Met Muiswerk Woorden Frans slaat u twee vliegen in één klap: de leerlingen leren veel nieuwe woorden en door de goede geluidsondersteuning van de programma's worden ze geholpen met het leren van de klank-tekencombinaties in het Frans.

Een didactische basisregel is dat het leren van woorden nooit in één keer gebeurt (Verhallen & Verhallen, 1994). Niet alleen moet men de betekenis van nieuwe woorden uitleggen (semantiseren), daarna moet voldoende worden geoefend om ervoor te zorgen dat men die betekenis ook onthoudt (consolideren). Ten slotte moet ook nagegaan worden of men de betekenissen kent (controleren). De thema's van Woorden Frans zijn opgebouwd volgens deze drieslag van semantiseren, consolideren en controleren.

Het uitleggen van de betekenis van woorden gebeurt binnen elk thema altijd in de eerste oefeningen. Daarbij wordt altijd gebruikgemaakt van plaatjes en geluid. Dan volgen enkele oefeningen met verschillende oefenvormen waarin de leerlingen de themawoorden herhalen en er iets mee doen. Deze oefeningen zijn gericht op het consolideren van de aangeleerde woorden. In dat kader komen veel woorden ook terug in een gatentekst. Door de tekstoefeningen leert de leerling ook gebruik te maken van de context voor het herleiden van de betekenis van nieuwe woorden. De laatste oefening van elk thema bevat altijd de belangrijkste woorden van de rubriek. De leerling kan met deze oefening controleren of hij de themawoorden voldoende beheerst. De vragen van deze controleoefening lijken vaak op die van de diagnostische toets.

In het programma zijn ruim 400 hoogfrequente woorden verwerkt. De opbouw van het programma is cumulatief: woorden die in de eerdere oefeningen gebruikt zijn, worden in latere oefeningen bekend verondersteld. Woorden Frans 1 is rijk gevuld met mooie plaatjes en geluiden: er komen in het programma zo'n 350 plaatjes en foto's voor en 450 geluidsbestanden.

Woorden Frans is gemaakt voor beginnende taalleerders Frans, in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste doel van het programma is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Woordkennis is de kern van taalvaardigheid en woordenschatverwerving is daarom de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal.

In totaal zitten er 76 oefeningen in Muiswerk Woorden Frans, waar vele uren zelfstandig mee gewerkt kan worden. Bij elk bestand horen bovendien 5 oefenvormen die door de leraar zelf gevuld kunnen worden; van elke oefenvorm kunnen maximaal 9 oefeningen worden aangemaakt. Per bestand dus 5 x 9 oefeningen = 45 oefeningen. Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang.
Woorden Frans is naast elke lesmethode te gebruiken en leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk CD 18 - Woorden Frans à € 74,50